Yleiset sopimusehdot

Carisma Media Oy
Yleiset sopimusehdot

I. Yleistä – sopimusehtojen soveltaminen

Carisma Media Oy on Suomessa rekisteröity yksityinen osakeyhtiö, rekisterinumerolla Y-tunnus 2951495. Osoite: Rauhankalliontie 10, 31470 Somerniemi. Puhelin: 0103368921. Sähköposti: info@carismamedia.fi. Verkkosivut: www.carismamedia.fi (myöhemmin kotisivut), www.verkkopaino.com (myöhemmin verkkopaino.com).

Verkkopaino.com on Carisma Media Oy:n hallinoimat verkkosivusto, joilla Carisma Media Oy jälleenmyy toimittajansa tuotteita (myöhemmin toimittaja).

Seuraavia, Carisma Media Oy:n sopimusehtoja (jäljempänä ”Sopimusehdot”) sovelletaan jokaisessa Carisma Media Oy:n ja sen asiakkaiden välisessä kaupassa. Sopimusehtoja sovelletaan myös kaikkiin tuleviin kauppoihin ilman, että ehtojen soveltamisesta tulee aina sopia erikseen. Sopimusehtojemme vastaisia tai asiakkaiden omia, niistä poikkeavia ehtoja ei sovelleta, ellei Carisma Media Oy ole tätä nimenomaisesti hyväksynyt ennen sopimuksen tekoa, jolloin niitä sovelletaan vain ja ainoastaan ko. yksittäiseen sopimukseen. Carisma Media Oy:n sopimusehtoja sovelletaan myös siinä tapauksessa, että Carisma Media Oy on ehdoitta hyväksynyt kaupan tietoisena Sopimusehtojemme vastaisista tai Sopimusehdoista poikkeavista asiakkaan omista ehdoista.

II. Kommunikointi asiakkaan kanssa

Asiakkaan täytyy ilmoittaa viimeistään tilauksen päättämisen yhteydessä sähköpostiosoite, jonka toimivuus hänen täytyy varmistaa tilauksen alusta loppuun saakka. Asiakkaan täytyy erityisesti varmistaa roskapostisuodattimensa asetukset saadakseen kaikki Carisma Media Oy:n lähettämät sähköpostiviestit. Tämä sähköpostiosoite on voimassa myös mahdollisia asiakkaan tulevia tilauksia varten, ellei sitä toiseksi muuteta.

Carisma Media Oy on valtuutettu, mutta ei velvoitettu, lähettämään viestejä – myös sellaisia viestejä jotka ovat erityisen tärkeitä yhteistyösopimuksen kannalta ja sopimuksen oikean noudattamisen kannalta – muilla tavoilla kuin sähköpostitse. Asiakas ei myöskään voi vaatia viestejä hänelle lähetettäväksi puhelimitse, kirjeitse, faksitse tai muilla vaihtoehtoisilla tavoilla (telekommunikaatiojärjestelmät, esim. SMS). Asiakas ei voi vedota tietämättömyyteen mikäli hän ei saa viestejä kyseisillä tavoilla johtuen siitä ettei kyseiset viestimet ole käytettävissä ja kun Carisma Media Oy on lähettänyt asiakkaalle viestin sähköpostitse, kuten kappaleessa 1 on mainittu.

Carisma Media Oy:n sähköpostitse asiakkaalleen kappaleen 1 mukaan lähettämät viestit ovat oletettuja asiakkaan vastaanottamiksi sen jälkeen, kun ne on lähetetty. Carisma Media Oy on vastuussa viestien lähetyksessä tapahtuneista virheistä mikäli voidaan todistaa että virhe on tapahtunut Carisma Media Oy:n viestilähetyksessä. Asiakkaalla on lupa lähettää aineistoa joka todistaa että syy siihen ettei hän ole vastaanottanut hänelle lähetettyä viestiä ei ole aiheutunut hänen omasta toiminnastaan.

Carisma Media Oy ei ole velvollinen osoittamaan asiakkaalleen, että tämän sähköpostiosoite puuttuu kokonaan, on virheellinen tai ei kykene vastaanottamaan saapuneita viestejä, kuten kappaleessa 1 on ilmoitettu. Asiakas voi kuitenkin lähettää aineistoa joka osoittaa että tällainen viesti olisi ollut teknisesti mahdollista vastaanottaa ja asiakkaalle tarpeellinen/tärkeä.

III. Tilaus ja sopimuksen syntyminen

Lähettämällä tilauksen asiakas tarjoaa Carisma Media Oy:lle sopimusta ja sitoutuu kulloinkin voimassa oleviin Carisma Media Oy:n Sopimusehtoihin. Asiakkaan saatua Carisma Media Oy:n tilausvahvistuksen sähköpostitse on syntynyt molemmin puolin sitova sopimus. Mikäli asiakkaan ilmoittama toimitusosoite poikkeaa hänen omasta osoitteestaan, sopimus on kuitenkin solmittu asiakkaan kanssa. Mikäli asiakas on tehnyt tilauksen kolmannen osapuolen nimissä, sopimus syntyy kolmannen osapuolen kanssa vain siinä tapauksessa, että asiakas on toimittanut Carisma Media Oy:lle valtakirjan ja Carisma Media Oy on nimenomaisesti vahvistanut hyväksyvänsä sopimuksen kolmannen osapuolen kanssa. Kaikissa muissa tapauksissa asiakkaan omasta osoitteesta poikkeava toimitusosoite on vailla oikeudellista merkitystä sopimuksen syntymisen osalta. Carisma Media Oy:llä on oikeus kieltäytyä hyäksymästä tilauksia ja myös purkaa tehtyjä sopimuksia, jos aineiston sisältö on pornografista, rasistista tai muutoin lain vastaista.

IV. Luotto- ja henkilötiedot

Asiakas hyväksyy, että Carisma Media Oy voi tarkistaa asiakkaan luottotietoja ja käsittelee asiakkaan henkilötietoja voimassa olevaa lakia noudattaen siltä osin kuin tietojen käsitteleminen on Carisma Media Oy:n toiminnan kannalta välttämätöntä. Henkilötietolain (523/22.4.1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste löytyy kohdasta rekisteriseloste.

V. Hinnat ja laskutus

Carisma Media Oy:n ilmoittamat hinnat sisältävät pakkauksen, yhden toimituksen asiakkaan ilmoittamaan toimitusosoitteeseen ja kulloinkin laskutettavan arvonlisäveron, ellei tilausvahvistuksesta muuta ilmene. Mainitut hinnat on ilmoitettu sillä edellytyksellä, että asiakkaan tarjoamassa tilauksessa antamat tilaustiedot eivät muutu sopimuksen syntymisen jälkeen. Asiakkaasta johtuvista, jälkikäteisistä muutoksista laskutetaan erikseen.

Carisma Media Oy lähettää laskuja ainoastaan postitse, sähköpostitse ja elektronisella allekirjoituksella. Tilauksellaan asiakas hyväksyy laskutustavan. Lasku ei ole edellytys kauppahinnan erääntymiselle.

VI. Toimitusaika

Carisma Media Oy:n ennalta sovitut toimitusajat ovat tavoitteellisia. Toimitusaika pyritään sopimaan asiakkaan kanssa tilausta tehdessä.

Verkkopaino.com:ssa ilmoitetut toimitusajat ovat tavoitteellisia ja pätevät vain Suomessa sijaitseviin toimitusosoitteisiin tapahtuviin toimituksiin. Toimitusaika alkaa tilausvahvistuksen lähettämisen jälkeen sinä arkipäivänä, jona kaikki painotyöhön tarvittavat tiedot ovat saapuneet klo 10.00 mennessä. Asiakkaan valitessa tilauksen maksutavaksi “maksu ennakkoon” hänen tilauksensa menee käsittelyyn vasta, kun tosite suoritetusta tilausmaksusta on vastaanotettu. Toimitusajankohdan alkaminen siirtyy tällöin siihen hetkeen asti, kunnes tosite tilausmaksusta on saatu. Toimitusaika on ilmoitettu arkipäivinä. Arkipäiviä ovat päivät maanantaista perjantaihin, pyhäpäiviä lukuunottamatta. Toimitusaikaa on noudatettu, mikäli tavara on lähtenyt tehtaalta toimitusajan kuluessa tai, toimitusmahdollisuuden ollessa ratkaiseva, toimitusvalmiudesta on ilmoitettu. Edellytyksenä kuitenkin on, että Carisma Media Oy:n toimitukset ovat olleet oikeita ja oikea-aikaisia ja että asiakas on täyttänyt velvollisuutensa täysin ja ajallaan.

Mikäli Carisma Media Oy ei noudata sovittua toimitusaikaa, tulee asiakkaan esittää tälle kirjallisesti kohtuullinen määräaika suoriutua toimituksesta. Ellei toimitusta suoriteta asiakkaan ilmoittaman kohtuullisen määräajan kuluessa, asiakkaalla on oikeus sopimuksen purkamiseen. Carisma Media Oy ei kuitenkaan vastaa suorituksien tai toimituksien viivästymisestä, jos viivästys johtuu ylivoimaisista esteistä, jotka ovat Carisma Media Oy:stä riipumattomia (erityisesti lakko, sulku, viranomaismääräykset ja muut näitä vastaavat ennalta arvaamattomat tapahtumat) ja niillä on olennainen merkitys tavaran valmistamiselle ja toimittamiselle. Tällaisissa tapauksissa Carisma Media Oy on oikeutettu siirtämään valmistusta ja/tai toimitusta esteen ajaksi mukaan lukien kohtuullinen käynnistymisaika. Carisma Media Oy voi myös purkaa sopimuksen kokonaan tai sen vielä täyttämättä olevalta osalta. Mikäli Carisma Media Oy:n on mahdotonta toteuttaa suoritusta, se on suorituksesta vapautettu. Carisma Media Oy ilmoittaa esteestä asiakkaalle viipymättä.

VII. Vaaranvastuun siirtyminen

Mikäli asiakas on elinkeinonharjoittaja, vastuu tavaran vahingoittumisesta tai häviämisestä siirtyy asiakkaalle kun tavara on luovutettu kuljetusta tai lähetystä suorittavalle taholle, viimeistään kuitenkin sillion, kun tavara lähtee tehtaalta. Tämä pätee riippumatta siitä, kuka maksaa toimituksen ja myös, mikäli toimituksen suorittaa Carisma Media Oy:n oma henkilökunta. Mikäli asiakas on elinkeinonharjoittaja ja toimitusvalmiin tavaran toimittaminen asiakkaalle tai tämän tavaran vastaanottaminen viivästyy Carisma Media Oy:stä riippumattomista syistä, vaaranvastuu siirtyy asiakkaalle, kun toimitusvalmiudesta on ilmoitettu hänelle. Mikäli asiakas on kuluttaja, vastuu tavaran vahingoittumisesta tai häviämisestä siirtyy asiakkaalle, kun tavara luovutetaan tälle tai sillä hetkellä, jolloin tavaran luovuttaminen viivästyy asiakkaasta johtuvasta syystä. Asiakkaan pyynnöstä ja tämän kustannuksella Carisma Media Oy voi solmia kuljetusvakuutuksen tavaran vahingoittumisen tai häviämisen varalta, mikäli mahdollista.

VIII. Painotiedot, tarkastusvelvollisuus

Carisma Media Oy ja tämän toimittaja suorittaa kaikki verkkopaino.com:ssa tehdyt painotilaukset vain ja ainoastaan asiakkaan antamien painatustietojen perusteella. Nämä tiedot tulee toimittaa ainoastaan sellaisessa formaatissa ja sellaisilla määritelmillä, jotka ilmoitetaan verkkopaino.com-sivuillamme kohdassa ”Tietojen lähettäminen”. Mikäli formaatit tai määritelmät poikkeavat tästä, virheetön painatus ei ole taattu. Asiakas on velvollinen huolellisesti tarkastamaan, soveltuvatko hänen antamansa tiedot tuotteen painattamiseen, ennen kuin hän toimittaa tietoja Carisma Media Oy:lle. Carisma Media Oy ei tarkista ko. tietoja. Vastuu virheellisistä tiedoista johtuvista painovirheistä on yksinomaan asiakkaalla. Asiakkaan nimenomaisesta pyynnöstä Carisma Media Oy painaa teknisten mahdollisuuksiensa puitteissa myös muita kuin ilmoitettuja formaatteja. Carisma Media Oy ei ole vastuussa virheistä, jotka johtuvat aineiston muuttamisesta sellaisiin formaatteihin, joita Carisma Media Oy pystyy työstämään. Asiakas hyväksyy, että muuttumisesta mahdollisesti aiheutuvat virheet ovat hänen vastuullaan. Mikäli tietoja ei toimiteta CMYK-muodossa, Carisma Media Oy:n toimittaja pystyy muuttamaan tietoja. Muutettaessa RGB-tiedostoja tai ICC-väreja muuttamisessa niiden alkuperäinen väri kuitenkin muuttuu. Tällaisesta värinmuutoksesta vastaa yksin asiakas. Mikäli asiakas toimittaa tietoja muussa kuin CMYK-muodossa, asiakas hyväksyy, että muuttamisen riski on yksinomaan hänellä.

IX. Reklamaatio ja asiakkaan vastuu

Asiakkaan vastuulla on taata Carisma Media Oy:n työntekijälle työrauha ja toimia yhteistyössä työntekijän kanssa etukäteen sovitulla tavalla siten, että onnistuneen työn edellytykset täyttyvät. Muussa tapauksessa Carisma Media Oy: ei vastaa palvelujensa lopputuloksen laadusta.

Toimitetuissa tavaroissa havaittavissa olevat virheet tulee ilmoittaa viipymättä, viimeistään kuitenkin kahden (2) viikon kuluessa toimituksesta. Reklamaatioita, jotka perustuvat siihen, että asiakas ei ole huomioinut painotietojen muotovaatimuksia, ei voida esittää. Tämä pätee erityisesti RGB-väreihin perustuviin painotuotteisiin, joissa tarkkuus ei ole riittävä tai tekstejä ei ole käsitelty oikein. Vähäistä väripoikkeamaa tai väripoikkeamaa aiemmista tilauksista ei lueta virheeksi.

X.Virhevastuu

Asiakas hyväksyy, että kuvaustyyli, juontotyyli, sekä graafisten suunnittelujen ja verkkosivujen tyyli voi muuttua ajan myötä, tai olosuhteiden pakosta. Carisma Media Oy ei takaa, että palveluistansa syntyvä materiaali on tyyliltään samanlaista kuin aiemmin tuotettu materiaali. Carisma Media Oy:n työntekijä päättää itse taiteellisen tyylinsä vallitsevien olosuhteiden mukaan oman harkintansa mukaisesti.

Toimitettavien ja käytettävien kuvien ja videoiden valinta on täysin Carisma Media Oy:n harkinnassa. Asiakkaalla ei ole oikeutta nähdä kaikkia otettuja kuvia, videoita ja luonnoksia, jos ne eivät ole Carisma Media Oy:n näkemyksen mukaan tarpeeksi hyviä teknisesti tai taiteellisesti.

Mikäli toimitettu tuote on virheellinen tai siitä puuttuu sovittu ominaisuus, Carisma Media Oy päättää yksin, korvataanko tuote uudella toimituksella tai korjataanko virhe. Mikäli Carisma Media Oy ei noudata asiakkaan sille asettamaa kohtuullista määräaikaa suoriutua tästä eikä toimita korvaavaa tuotetta tai korjaa virhettä, taikka korjaus epäonnistuu, asiakas voi joko purkaa sopimuksen tai vaatia hinnanalennusta. Muita vaatimuksia asiakas ei voi esittää. Carisma Media Oy vastaa korvaavasta tuotteesta ja korjauksista samalla tavalla kuin alkuperäisistä toimituksista. Mikäli tuote tai toimitus on osittain viallinen, voidaan tästä reklamoida vain viallisilta osin. Asiakkaan vaatimukset vanhenevat yhdessä vuodessa, ellei pakottava lainsäädäntö toisin määrää.

XI. Korvausvastuu

Carisma Media Oy vastaa vain törkeään huolimattomuuteen tai tahallisuuteen perustuvista vahingoista. Muissa tapauksissa Carisma Media Oy ei vastaa muista kuin itse tuotteeseen kohdistuvista vahingoista, erityisesti ei menetetystä voitosta tai muista asiakkaalle aiheutuneista vahingoista. Tuottamuksellisesta tai tahallisesta henkilövahingosta Carisma Media Oy vastaa lain pakottavien määräysten mukaisesti. Samoilta osin kuin Carisma Media Oy:ltä korvausvastuu on suljettu pois myös sen työntekijöiltä, edustajita, alihankkijoilta sekä muilta apulaisilta.

XII. Omistusoikeus, arkistointi ja tekijänoikeus

Carisma Media Oy:n tuottamien valokuvien, videoiden, graafisten suunnittelujen ja verkkosivujen kaikki tekijänoikeudet säilyvät Carisma Media Oy:llä. Carisma Media Oy, sekä yrityksen omistajat saavat käyttää tuottamiansa materiaaleja portfoliossaan, verkkosivuillaan, kilpailuissa, sekä muussa yritykseen liittyvässä markkinoinnissa ilman erillistä lupaa. Carisma Media Oy sitoutuu kunnioittamaan asiakkaan yksityisyyttä ja käyttämään tilannekohtaista harkintaa materiaalien esillepanossa.

Asiakas saa ostamiinsa materiaaleihin vapaat käyttöoikeudet henkilökohtaiseen käyttöön. Kaupallinen käyttö ilman erillistä sopimusta on kielletty. Kaupalliseksi käytöksi luetaan kaikki yritysten markkinointi niin painetussa kuin digitaalisessa mediassa. Mukaan lukien lehtikäyttö.

Carisma Media Oy on velvollinen huolehtimaan ottamiensa kuvien ja videoiden ja tekemiensä graafisten suunnitelmien huolellisesta varmuuskopioinnista. Varmuuskopiointivelvollisuus päättyy 6kk kuvaustapahtuman tai graafisen suunnitelman valmistumisen jälkeen, eikä Carisma Media Oy:llä ole sen jälkeen mitään velvollisuutta säilyttää materiaaleja.

Verkkopaino.com:n tilausten suorittamista varten valmistamat tai käyttämät painovälineet ovat Carisma Media Oy:n toimittajan omaisuutta. Digitaalisia tietoja ja muita uudelleen käytettäväksi tarkoitettuja materiaaleja sekä puolivalmiita ja valmiita tuotteita ei säilytetä yli toimitusajan eikä toimiteta asiakkaalle. Verkkopaino.com:sta tilatut tuotteet valmistetaan ainoastaan asiakkaan antamien tietojen mukaan eikä Carisma Media Oy tai tämän toimittaja vaikuta niiden sisältöön. Asiakas takaa, että hänellä on kaikki oikeudet tietojen, tekstien ja kuvien hyödyntämiseen, edelleenluovuttamiseen ja julkaisemiseen. Asiakas vastaa yksin siitä, ettei kolmansien osapuolten oikeuksia rikota eivätkä painotuotteet ole vastoin voimassa olevaa lainsäädäntöä. Asiakas vapauttaa Carisma Media Oy:n vastuusta, mikäli kolmannet osapuolet esittävät tälle oikeuksien ja erityisesti tekijänoikeuden loukkaamisesta johtuvia vaatimuksia .

XIII. Omistusoikeuden pidättäminen

Carisma Media Oy pidättää omistusoikeuden kaikkiin toimittamiinsa tuotteisiin, kunnes kyseessä olevan sopimuksen kauppahinta on täysin maksettu. Mikäli asiakas on elinkeinonharjoittaja, omistusoikeus pidätetään, kunnes kaikki Carisma Media Oy:n saatavat tämän ja asiakkaan välisessä kauppasuhteessa ovat tulleet täysin maksetuiksi. Asiakkaalla on tällöin kuitenkin oikeus myydä ja luovuttaa tuotteet omille asiakkailleen tai kolmansille osapuolille, ja hyväksymällä Carisma Media Oy:n Sopimusehdot asiakas siirtää ko. myyntihintasaatavansa arvonlisäveroineen Carisma Media Oy:lle tämän saatavien vakuudeksi. Carisma Media Oy hyväksyy siirron ja on oikeutettu itse perimään saatavan. Carisma Media Oy ei kuitenkaan ryhdy perintätoimenpiteisiin, mikäli asiakas perii ja käyttää saatavia maksuvelvollisuutensa hoitamiseen eikä maksuviivästyksiä tai maksukyvyttömyyttä ole eikä konkurssia tai yrityssaneerausta ole haettu. Muissa tapauksissa OCarisma Media Oy:llä on oikeus periä sille siirretyt saatavat itselleen ja asiakas on velvollinen antamaan Carisma Media Oy:lle kaikki siihen liittyvät tarpeelliset kauppa- ja velallistiedot asiakirjoineen sekä ilmoittamaan velalliselle, että saatava on siirretty ja se tulee maksaa Carisma Media Oy:lle. Maksuviivästyksien tapahduttua Carisma Media Oy:llä on oikeus olla käyttämättä sovittua suoraveloitusta. Asiakkaan pyynnöstä Carisma Media Oy vapauttaa vakuudet, mikäli vakuuden määrä ylittää arvonlisäveron sisältävät saatavat yli 20 %:lla. Mikäli asiakas rikkoo sopimusta tai laiminlyö maksuvelvollisuutensa, Carisma Media Oy:llä on oikeus ottaa tuotteensa ja asiakas on velvollinen antamaan tuotteet takaisin. Takaisinottaminen ei tarkoita sopimuksen purkua, ellei Carisma Media Oy toisin ilmoita.

XIV. Maksujen erääntyminen, kuittaus, suorituksista pidättäytyminen

Ellei tilausvahvistuksesta muuta ilmene, erääntyy tilauksen kokonaiskauppahinta (arvonlisäverollinen hinta) maksettavaksi heti sopimuksen syntymisen (tilausvahvistuksen vastaanottamisen) jälkeen. Pankkikuluista vastaa asiakas. Asiakkaalla on oikeus käyttää kuittaamiseen vain riidattomia tai lainvoimaisia vastasaataviaan. Asiakkaalla on oikeus pidättäytyä suorituksista vain, mikäli hänellä on samaan sopimukseen perustuva vastasaatava.

XV. Sovellettava laki, oikeuspaikka, sopimuksen mitättömyys

Sopimusehtoihin ja kaikkiin Carisma Media Oy:n ja asiakkaan välisiin oikeussuhteisiin sovelletaan Suomen lakia. Ellei pakottava lainsäädäntö toisin määrää, on oikeuspaikka Carisma Media Oy:n kotipaikan tuomioistuin, mutta Carisma Media Oy:llä on kuitenkin oikeus nostaa kanne asiakasta vastaan myös kaikissa muissa toimivaltaisissa tuomioistuimissa. Sopimusehtojen tai muun osapuolten välillä sovitun osittainen pätemättömyys tai mitättömyys ei vaikuta muiden sopimusehtojen tai muun sovitun sitovuuteen. [Mikäli teillä on kysymyksiä tai ehdotuksia, voitte koska tahansa ottaa yhteyttä meihin numerolla 010 663 8921.]